جلسه شورای مدرسه

برگزاری جلسات مستمر شورای مدرسه در جهت برنامه ریزی و هم اندیشی برای پیشبرد هر چه بهتر امور آموزشی دبیرستان