جلسه شورای مدرسه

جلسه شورای مدرسه برگزاری جلسات مستمر شورای مدرسه در جهت برنامه ریزی و هم اندیشی برای پیشبرد هر چه بهتر امور آموزشی دبیرستان    

جلسه شورای مدرسه

برگزاری جلسات مستمر شورای مدرسه در جهت برنامه ریزی و هم اندیشی برای پیشبرد هر چه بهتر امور آموزشی دبیرستان

 

 

چاپ   ایمیل