تجهیز شش کلاس در طبقات اول و دوم به سیستم  کامپیوتری  و وبکم و آماده سازی آنها جهت برگزاری کلاسهای هوشمند (دروس تخصصی)از آغاز هفته آینده