تجهیز شش کلاس

تجهیز شش کلاس در طبقات اول و دوم به سیستم  کامپیوتری  و وبکم و آماده سازی آنها جهت برگزاری کلاسهای هوشمند (دروس تخصصی)از آغاز هفته آینده  

تجهیز شش کلاس در طبقات اول و دوم به سیستم  کامپیوتری  و وبکم و آماده سازی آنها جهت برگزاری کلاسهای هوشمند (دروس تخصصی)از آغاز هفته آینده

 

چاپ   ایمیل