دانش آموزان ممتاز دبیرستان خوارزمی
در آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۴۰۰