دانش آموزان ممتاز دبیرستان خوارزمی در آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۴۰۰

دانش آموزان ممتاز دبیرستان خوارزمیدر آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۴۰۰  

دانش آموزان ممتاز دبیرستان خوارزمی
در آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۴۰۰

 

چاپ   ایمیل