جلسه ی شورای دبیران عصر روز شنبه مورخه ی ۹۹/۹/۲۹ که به صورت آنلاین

جلسه ی شورای دبیران عصر روز شنبه مورخه ی ۹۹/۹/۲۹ که به صورت انلاین برگزار شد شروع ساعت ۱۸ خاتمه جلسه ساعت ۲۰:۱۵

جلسه ی شورای دبیران عصر روز شنبه مورخه ی ۹۹/۹/۲۹ که به صورت انلاین برگزار شد شروع ساعت ۱۸ خاتمه جلسه ساعت ۲۰:۱۵

چاپ   ایمیل