تقویت اینترنت

تقویت اینترنت اقدام به خریداری و راه اندازی دو خط اینترنت در دو طبقه بدون اینترنت و نصب مودم و اکسسپوینت ( تقویت کننده اینترنت) در ایام آغازین ماه مهر بلافاصله پس از معارفه  

تقویت اینترنت

اقدام به خریداری و راه اندازی دو خط اینترنت در دو طبقه بدون اینترنت و نصب مودم و اکسسپوینت

( تقویت کننده اینترنت) در ایام آغازین ماه مهر بلافاصله پس از معارفه

 

چاپ   ایمیل